Biuletyn Informacji Publicznej

Jesteś tutaj: Strona główna

Ostatnie aktualizacje

ZAPYTANIE OFERTOWE - Zakup i dostawa gazu płynnego propan – butan na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Suliszewie przy ul. Zwycięstwa 28”.

Data: 2018-04-11

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Suliszewie zwraca się do Wykonawców z zapytaniem ofertowym.

 

                      I.        Zamawiający:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Suliszewie

ul. Zwycięstwa 28, 73-222 Suliszewo

Telefon: ( 0-95) 765-64-18, (0-95) 765-64-16, fax: (0-95) 765-64-18

e-mail: osw-suliszewo@wp.pl,

NIP: 594-12-66-402

REGON: 000798558     

Czas urzędowania: poniedziałek – piątek od 7.30 do 15.30

 

                    II.        Przedmiot zamówienia, miejsce i termin realizacji:

  1. Zakup i dostawa gazu płynnego propan - butan na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Suliszewie przy ul. Zwycięstwa 28.
  2. Zamówienie obejmuje zakup i dostawę gazu płynnego propan - butan w ilości do 80 000 litrów, do 3 szt. zbiorników podziemnych o poj. 6 700 litrów każdy od dnia zawarcia umowy do 31.05.2019r. Dostawy odbywać się będą sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego. Zakupiony gaz należy dostarczyć do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Suliszewie przy ul. Zwycięstwa 28.
  3. Dostawy gazu propan – butan następować będą w terminie nie dłuższym niż 48 h od zgłoszenia telefonicznego Zamawiającego
  4. Wielkość zakupu gazu propan-butan jest wielkością szacunkową i Zamawiający nie ma obowiązku wykorzystania całości przedmiotu zamówienia, Wykonawcy nie przysługuje prawo do roszczeń z tego tytułu. Zamawiający w zależności od aktualnych potrzeb zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości zamówionego gazu propan-butan, co nie jest odstąpieniem od umowy, nawet w części.
  5. Gaz wykorzystany będzie do zasilania 4 kotłów kondensacyjnych - 2 x 100 kW oraz 2 x 80 kW - łącznie 360 kW.  Oferowane paliwo winno być dostosowane do zasilania w/w kotłów i gwarantować uzyskanie wydajności znamionowej przy eksploatacji oraz zgodne z Polską Normą PN-82/C-96000. Przewidywaną ilość zużycia paliwa w okresie trwania umowy oszacowano do 80.000 litrów.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Kurs prawa jazdy kat.B

Data: 2017-12-08

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Suliszewie informuje, iż w wyniku zapytania ofertowego na Przeprowadzenie kursu prawo jazdy kategorii B, w ramach projektu pt. „Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.6. Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego.

 wybrano następującą ofertę złożoną przez:

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Choszcznie

ul. Grunwaldzka 30

73-200 Choszczno


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Przeprowadzenie kursu prawo jazdy kategorii B

Data: 2017-12-08

W niniejszym postępowaniu zostały złożone 2 oferty przez następujących Wykonawców:

 

Numer

oferty

Nazwa ( firma) i adres Wykonawcy

Cena (brutto)

100%

1.

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Gorzowie Wlkp.

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Choszcznie

ul. Grunwaldzka 30

73-200 Choszczno

22 000,00 zł

2.

Liga Obrony Kraju

Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców

ul. Kosynierów Gdyńskich 15

66-400 Gorzów Wlkp.

35 000,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Przeprowadzenie kursu prawo jazdy kategorii B

Data: 2017-11-29

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasad konkurencyjności, na podstawie wewnętrznego Regulaminu udzielania zamówień, zgodnie
z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Przeprowadzenie kursu prawo jazdy kategorii B,
w ramach projektu pt. „Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.6. Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego.

  1. 1.                  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Usługa odbywać się będzie w latach 2018-2019 r., przy czym:

Rok 2018 :

      I grupa – dla 3 uczestników - do 31 marca 2018 r.

            II grupa – dla 2 uczestników - do 30 czerwca 2018 r.

           

Rok 2019 :

       I grupa – dla 3 uczestników - do 31 marca 2019 r.

            II grupa – dla 2 uczestników - do 30 czerwca 2019 r.PRZEPROWADZENIE KURSU PRAWO JAZDY KAT. B ZADANIE NIEROZSTRZYGNIĘTE - BRAK OFERT SPEŁNIAJĄCYCH KRYTERIA

Data: 2017-11-28

,,NOWE KWALIFIKACJE SZANSĄ NA LOKALNYM RYNKU PRACY’’

w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Suliszewie

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Oś. Priorytetowa 8. Edukacja. Działanie 8.6. Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego.

 

Przeprowadzenie kursu prawo jazdy kat. B

zadanie nierozstrzygnięte - brak ofert spełniających kryteria